Warsztat EMDR „Two-Hand Dialogue”*

Prowadzący: dr Udi Oren
Termin szkolenia:   8 września, 2015 r., godz. 11.00-19.00
Miejsce:  Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
Koszt: 
  •  900 zł
  • 800 zł – dla Członków PTBST oraz WOT PTP
Zasady naboru uczestników:   Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym szkoleniu: psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, psychologów pracujących z osobami po traumie (np. w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, psychologów ze służb mundurowych) oraz słuchaczy szkół psychoterapii (po 3 roku), którzy ukończyli pierwszą część szkolenia w obszarze terapii EMDR.
Osoby zainteresowane udziałem w treningu prosimy o:
  • Nabór jest już zamknięty
Uwaga!  Termin przesyłania pełnych wpłat upływa 25 sierpnia 2015 roku.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dopisania kolejnych uczestników. Prosimy o kontakt z sekretariatem; sekretariat@ptbst.org.pl

Dodatkowe informacje:   Organizator (Zarząd PTBST) zastrzega sobie prawo weryfikowania kwalifikacji uczestników ze względu na podane powyżej kryteria. W przypadku braku zakwalifikowania Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty zaliczki.
Dodatkowe informacje na temat szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Sekretariatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym: sekretariat@ptbst.org.pl
*Warsztat EMDR „Two-Hand Dialogue”: Tematyka warsztatu koncentrować się będzie na interwencjach bazujących na EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) w pracy z osobami doświadczającymi konfliktów dotyczących ich życiowych wyborów. Tego rodzaju konflikty opisywane są w wielu modalnościach terapeutycznych, np. jako różne „strony”, „głosy wewnętrzne”, czy „stany ego” klienta.Niejednokrotnie komunikacja między tymi stronami jest zablokowana bądź istotnie ograniczona. Często zdarza się tak, że jedna ze stron nie jest zainteresowana jakąkolwiek komunikacją z drugą stroną wewnętrznego konfliktu.Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się konceptualizować tego rodzaju sytuacje z perspektywy modelu adaptacyjnego przetwarzania informacji  (adaptive information processing model, AIP), a także dowiedzą się, w jaki sposób mogą ułatwiać swoim klientom zadanie budowania porozumienia i spójności między różnymi stronami ich wewnętrznych konfliktów.