Statut

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Stowarzyszenie o nazwie POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NAD STRESEM TRAUMATYCZNYM,  zwane dalej „ Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających badaniom naukowym i gromadzeniu wiedzy dotyczącej wpływu zdarzeń traumatycznych (i ich długotrwałych skutków) na funkcjonowanie jednostki i społeczności.
 2. Upowszechnianie wiedzy na powyższy temat zarówno w kręgach profesjonalistów, jak i społeczeństwa.
 3. Nadzór nad stosowaniem zasad wynikających z teorii i badań w zakresie psychotraumatologii.
 4. Doskonalenie i wprowadzanie udowodnionych empirycznie metod leczenia zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych związanych ze stresem pourazowym.
 5. Dbałość o  stosowanie zasad wynikających z aktualnej wiedzy psychologicznej i medycznej w badaniach naukowych, oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych.

Artykuł 2

Towarzystwo może posługiwać się nazwą skróconą „PTBST”. Towarzystwo może stosować też nazwę w języku angielskim: Polish Society for Traumatic Stress Studies, także w formie skróconej PSTSS.

Artykuł 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami prawa.

Artykuł 4

Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 5

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz 104 z późn zm.) oraz niniejszego statutu.

Artykuł 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

Artykuł 7

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

Artykuł 8

Towarzystwo może używać emblematów i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 9

Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

Artykuł 10

Towarzystwo realizuje cele przez:

 1. Tworzenie forum wymiany doświadczeń i wyników badań, oraz praktyki klinicznej  w  zakresie psychotraumatologii w Polsce.
 2. Opracowywanie zaleceń, ustaleń i standardów dla diagnozy, form interwencji i psychoterapii, oraz publikowanie ich.
 3. Realizowanie i koordynowanie programów naukowych.
 4. Upowszechnianie wyników badań i programów interwencji i terapii w służbie zdrowia i opiece zdrowotnej.
 5. Współpracę i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami oraz korzystanie z doświadczeń uznanych specjalistów w dziedzinie psychotraumatologii.
 6. Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych związanych tematycznie z zagadnieniami psychotraumatologii.
 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków Towarzystwa i osób zainteresowanych z udziałem wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy.
 8. Wydawanie stosownych licencji i certyfikatów członkom Towarzystwa, zezwalających na prowadzenie praktyk na terenie RP.
 9. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się badaniami i terapią zaburzeń potraumatycznych.
 10. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami zagranicznymi o tym samym profilu działania.
 11. Upowszechnianie wiedzy o działalności Towarzystwa we własnych publikacjach.

Rozdział II.

CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Artykuł 11

Członkowie towarzystwa dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

Artykuł 12

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, które:

 1. działają w obszarze badań, psychoterapii i interwencji z zakresu psychotraumatologii,
 2. Członkami Towarzystwa mogą być poza tym osoby, których członkostwo, na podstawie wiedzy, doświadczeń, pełnionych funkcji może się przyczynić do wsparcia celów Towarzystwa,
 3. przedstawią rekomendacje 2 członków zwyczajnych Towarzystwa,
 4. złożą pisemna deklarację członkowską.

Artykuł 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które zechcą działać na rzecz Towarzystwa.

Artykuł 14

Osoby fizyczne, które szczególnie zasłużyły się dla Towarzystwa, mogą na wniosek Zarządu zostać mianowane przez Walne Zgromadzenie członków, członkami honorowymi. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Artykuł 15

Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd większością głosów.

Artykuł  16

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
  2. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Towarzystwa,
  3. korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
  2. korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie przez upoważnionego przedstawiciela.

Artykuł 17

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
 2. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,
 3. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 4. postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym zalecanym przez Towarzystwo,
 5. opłacanie składek członkowskich.
 6. Członkowie wspierający obowiązani są do opłacania składek członkowskich.

Artykuł 18

 1. Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:
 2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi,
 3. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, po uprzednim upomnieniu,
 4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz postępowanie wbrew zasadom kodeksu etycznego,
 5. śmierci członka,
 6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 7. rozwiązania Towarzystwa.
 8. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE TOWARZYSTWA

Artykuł 19

Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Naukowo-Dydaktyczna

4) Komisja Rewizyjna

5) Sąd Koleżeński Artykuł 20  Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata.

Artykuł 21

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania tj. członków zwyczajnych, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Artykuł 22

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych miedzy członkami i na tle ich działalności w Towarzystwie.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako zebranie sprawozdawcze.
 4. Nadzwyczajne Walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd:
 5. a) z własnej inicjatywy,
 6. b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 7. c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad problemami, w sprawie których zostało zwołane.
 9. O miejscu i terminie Walnego Zebrania członków Towarzystwa Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia listem zwykłym lub  e-mailem oraz umieszczeniem informacji na stronie internetowej Towarzystwa.a)  W tym samym liście, e-mailu,  i informacji na stronie internetowej podane jest jednocześnie miejsce, data i godzina II terminu Walnego Zebrania Członków

Artykuł 23

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Towarzystwa należy:

 1. Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Wybór przewodniczącego i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji  Naukowo-Dydaktycznej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Zatwierdzanie kodeksu etycznego obowiązującego członków Towarzystwa.
 6. Orzekanie w sprawach odwołań od decyzji komisji powoływanych przez Zarząd oraz od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
 7. Nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
 8. Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

Artykuł 24

W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa udział biorą:- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,- z głosem doradczym – członkowie honorowi i osoby zaproszone.

Artykuł 25

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania – w każdym przypadku zwykłą większością głosów.
 2. Zasady zwoływania obrad w drugim terminie określone są w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu członków.
 3. Uchwały podejmowane w   sprawie   zmiany statutu    i    rozwiązania stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa  większością 2/3 głosów

ZARZĄD

Artykuł 26

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie miedzy Walnymi Zebraniami członków Towarzystwa.
 2. Członkami Zarządu mogą zostać tylko członkowie Towarzystwa. Członkowie Zarządu powinni się wyróżniać szczególnymi, specjalistycznymi kwalifikacjami w dziedzinie psychotraumatologii.
 3. Zarząd składa się z 6 członków, w tym przewodniczącego wybieranego przez Walne Zebranie. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona dwóch wiceprzewodniczych, sekretarza i skarbnika.
 4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Artykuł 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między
  Walnymi Zebraniami członków Towarzystwa.
 2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania członków Towarzystwa.
 5. Składanie Walnemu Zebraniu członków Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności.
 6. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
 7. Uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa.
 8. Przyjmowanie zapisów i darowizn.
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 10. Ustalanie wysokości składek.

Artykuł 28

Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby jego członków.

KOMISJA NAUKOWO – DYDAKTYCZNA

Artykuł 29

Członkami Komisji Naukowo – Dydaktycznej mogą być osoby dysponujące doświadczeniem badawczym, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.

Artykuł 30

Komisja Naukowo – Dydaktyczna składa się z 5 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Artykuł 31

Do zakresu działalności Komisji Naukowo – Dydaktycznej należy:

 1. Nadzór merytoryczny nad programami szkoleń organizowanych przez Towarzystwo.
 2. Opiniowanie i udzielanie rekomendacji różnym rodzajom działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej wpływu zdarzeń traumatycznych (i ich długotrwałych skutków) na funkcjonowanie jednostki i społeczności.
 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej opiniowanych i rekomendowanych badań, szkoleń oraz wydawanych licencji i certyfikatów.
 4. Dbałość o propagowanie najbardziej aktualnej wiedzy w dziedzinie diagnozy i leczenia zaburzeń związanych ze stresem pourazowym.

KOMISJA REWIZYJNA

Artykuł 32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Artykuł 33

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium na Walnym Zebraniu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

Artykuł 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Artykuł 35

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 36

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego  wniosku członka Towarzystwa dotyczącego spraw Towarzystwa i jego członków poza  wnioskami i skargami wniesionymi na władze Towarzystwa.

Artykuł 37

Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Arykuł 38

Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

Artykuł 39

Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 40

Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

Artykuł 41

W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w artykule 20 niniejszego statutu, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

FUNDUSZE I POZOSTAŁE ŚRODKI STOWARZYSZENIA

Artykuł 42

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony przewodniczący i jeden z członek Zarządu, działający łącznie. Są oni upoważnieni do reprezentacji Towarzystwa, jednak wiceprzewodniczący tylko w przypadku niemożności reprezentacji przez przewodniczącego.

Artykuł 43

Członkowie Towarzystwa nie otrzymują udziału z dochodów, ani też innych dotacji ze środków Towarzystwa z racji członkostwa w Towarzystwie.

Artykuł 44

Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

Artykuł 45

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Warszawa, 24 maja, 2007; ze zmianami wprowadzonymi 25 października, 2007.