SEMINARIA: ARCHIWUM 2016

2016-03-15 - Specyfika radzenia sobie z przewlekłym stresem na przykładzie choroby somatycznej
PROWADZĄCY OPIS
dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz Przewlekła choroba jest doświadczeniem wielopłaszczyznowym, dlatego analiza radzenia sobie z jej konsekwencjami również wymaga wieloaspektowości. Dla dotkniętej chorobą jednostki oprócz stosowania się do zaleceń medycznych, istotne jest odpowiednie gospodarowanie wewnątrzpodmiotowymi zasobami, tak aby w dłuższej perspektywie czasu możliwe było jej optymalne funkcjonowanie. Pomoc psychologiczna w tym zakresie jest ważnym elementem interdyscyplinarnych oddziaływań. Jedną z jej form są interwencje psychologiczne. Na zasadność weryfikacji skutków oddziaływań interwencji psychologicznych dla przebiegu radzenia sobie ze stresem oraz osiągania dobrostanu wskazuje wielu współczesnych badaczy. Zostaną przedstawione interwencje psychologiczne skierowane do pacjentów poddawanych dializoterapii. Inspiracją dla ich skonstruowania był współczesny paradygmat stresu psychologicznego oraz psychologia pozytywna.
Poddano analizie wpływ interwencji na poziom akceptacji choroby, zadowolenia z życia, ocenę poznawczą sytuacji choroby i leczenia, doświadczane emocje oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.
2016-04-19 - Kryteria diagnostyczne ASD i PTSD w DSM-V. W jakim kierunku idą zmiany?
PROWADZĄCY OPIS
dr Dorota Merecz-Kot Rozwój wiedzy na temat etiologii, obrazu i przebiegu zaburzeń w stanie zdrowia psychicznego i chorób psychicznych zmusza do okresowej weryfikacji istniejących kryteriów diagnostycznych. W roku 2013 opublikowano nową, piątą edycję DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wkrótce pojawi się również nowela europejskiej klasyfikacji ICD. Osią wystąpienia będzie porównanie kryteriów diagnostycznych PTSD w DSM-IV TR i DSM5, uzasadnienie dla wprowadzonych zmian oraz dyskusja nad praktycznymi konsekwencjami tych zmian.
2016-05-17 - Objawy depresji a potraumatyczny wzrost i stres u chorych po zawale serca. Spojrzenie z perspektywy podejścia skoncentrowanego na osobie Aleksandra Kroemeke SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
PROWADZĄCY OPIS
dr Aleksandra Kroemeke Wystąpienie dotyczyć będzie relacji pomiędzy objawami depresji, potraumatycznego wzrostu (PTG) i stresu (PTSS) u osób po zawale serca. Na tym przykładzie omówione zostanie podejście skoncentrowane na osobie oraz odpowiadająca mu mieszana analiza wzrostu krzywych latentnych. Zaprezentowany zostanie związek PTG i PTSS z różnymi trajektoriami symptomów depresji w okresie 6 lat po zawale serca oraz moderujący efekt przynależności do trajektorii w relacji depresji z PTG i PTSS.