MOBBING W ŚRODOWISKU PRACY- PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE, PROFILAKTYKA

OPIS

Mobbing jest  zjawiskiem dość często występującym w środowisku pracy.  Niestety pracodawcy, samorządy pracownicze  zwykle nie potrafią skutecznie mobbingowi przeciwdziałać dopuszczając do eskalacji patologii w relacjach międzyludzkich. Odbija się to niekorzystnie na wizerunku firmy,  produktywności i morale pracowników. Wynika to  w znacznej mierze z braku dostępu do wiedzy  na temat projektowania i wdrażania   działań prewencyjnych, braku kompetencji w rozpoznawaniu mobbingu w organizacjach i   stosownej reakcji na objawy zwiastunowe mobbingu tj. sytuacje, które  nie wyczerpują znamion mobbingu, ale  polegają na krzywdzeniu, niesprawiedliwym traktowaniu i upokarzaniu, lub charakteryzują się brakiem sprawiedliwości proceduralnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu środowisk, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, dzięki któremu zdobędą Państwo umiejętności rozpoznawania mobbingu, budowania programów prewencyjnych i ich wdrażania, podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia mobbingu lub  pojawienia się skargi na stosowanie mobbingu.

Gwarantujemy ciekawe, interakcyjne zajęcia, na których  zapoznają się Państwo z najnowszą wiedzą na temat mobbingu  uwzględniającą jego psychologiczne, społeczne, organizacyjne i prawne aspekty. Uczestnicy szkolenia, otrzymają materiały szkoleniowe na nośnikach elektronicznych.

TEMATYKA
 1. Mobbing w miejscu pracy
 2. Problemy terminologiczne i praktyczne wynikające z definicji  mobbingu obowiązującej w polskim prawie pracy,
 3. Mobbing jako forma agresji,
 4. Zachowania wchodzące w zakres mobbingu
 5. Dynamika mobbingu
  1. Incydent krytyczny,
  2. Rozwój mobbingu,
  3. Stopnie intensywności mobbingu
 6. Konsekwencje mobbingu
  1. Dla jednostki (w zakresie jej zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, funkcjonowania społeczno-zawodowego),
  2. Dla organizacji (efektywność pracy, jakość pracy, koszty)
 7. Metody diagnozy mobbingu w przedsiębiorstwie
  1. Diagnoza indywidualna,
  2. Diagnoza kwestionariuszowa (badanie przesiewowe)
 8. Diagnoza różnicowa – mobbing a:
  1. Jednorazowe akty agresji,
  2. Uzasadniona krytyka,
  3. Konflikt,
  4. Poczucie dyskomfortu w pracy,
  5. Stres,
  6. Wymagania menedżerskie,
  7. Dyskryminacja,
  8. Molestowanie i molestowanie seksualne
 9. Czynniki sprzyjające występowaniu mobbingu
  1. Organizacyjne (komunikacja w organizacji, styl zarządzania, kultura organizacyjna, struktura organizacyjna, zasady i normy, system zatrudnienia, klimat relacji interpersonalnych),
  2. Indywidualne (cechy demograficzne sprawcy i osoby poszkodowanej, związki pomiędzy właściwościami indywidualnymi a ryzykiem narażenia na mobbing/prezentowania zachowań mobbingowych)
 10. Zasady dobrej praktyki przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracy (trójstopniowa

prewencja zalecana przez Międzynarodową Organizację Pracy, i Światową Organizację Zdrowia)

 1. Prewencja pierwotna – zapobieganie występowaniu mobbingu w środowisku pracy,
 2. Prewencja wtórna – ograniczanie ryzyka mobbingu,
 3. Prewencja trzeciorzędowa – zapobieganie skutkom mobbingu
 4. Polityka antymobbingowa/ antydyskryminacyjna w firmie- jak prowadzić postępowania skargowe w firmach
 5. Postępowania przed sądem pracy a działania wewnątrz-organizacyjne
 1. Indywidualne sposoby radzenia sobie z mobbingiem
  1. kompetencje społeczne zabezpieczające zatrudnionych przed doświadczaniem mobbingu,
  2. etapy działań formalnych w firmie i w instytucjach zewnętrznych sprzyjające efektywnemu rozwiązywaniu sytuacji mobbingowej

 

Czas trwania szkolenia: 

8 godzin dydaktycznych

 

Celem szkolenia jest:

Uczestnicy szkolenia będą potrafili diagnozować mobbing w organizacji i  mu przeciwdziałać.

Nauczą się jak  odróżniać  mobbing od innych zjawisk występujących w środowisku pracy.

Będą  w stanie określić zasady polityki  dyskryminacyjnej w firmie i  wdrożyć ją na terenie

swojego miejsca  pracy.  Zapoznają się ze złotymi standardami działań antymobbingowych w

firmie. Posiądą wiedzę i kompetencje umożliwiające wspieranie poszkodowanych, zarządów

firm  i prowadzenie interwencji eliminujących mobbing i jego negatywne konsekwencje w

środowisku pracy.

 

Metody pracy:

Interaktywny warsztat wykorzystujący następujące techniki edukacyjne: mini-wykłady połączone z dyskusją grupową,  praca indywidualna, praca w małych grupach, analiza przypadków, zadania problemowe, odgrywanie ról.

dr n. med. Dorota Merecz-Kot: BIO

 

psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera.  Jest biegłym  sądowym w sprawach dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za mobbing i długoletnim współpracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy.  Współzałożycielka i wice- prezes Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Pracy „ Godność”. Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularno- naukowych. Ma 20-letnie doświadczenie  dydaktyczne i jest uznana trenerką kompetencji w obszarach diagnozy, prewencji, wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających stresu, mobbingu i molestowania seksualnego w pracy.