Jak zostać członkiem PTBST?

Zasady nabywania praw członkowskich

Nabycie praw członkowskich może dokonać się poprzez:

– (po raz pierwszy) – rozpoczęcie członkostwa – przystąpienie do PTBST

– (każdy kolejny raz) – odnowienie istniejącego członkostwa w PTBST

1. Rozpoczęcie członkostwa – Przystąpienie do PTBST

Przystąpienie do Towarzystwa – dokonujące się decyzją Zarząd u PTBST – warunkowane jest złożeniem Deklaracji Członkowskiej oraz dokonaniem opłaty składki członkowskiej na dany rok.

1.1.  Złożenie Deklaracji Członkowskiej PTBST z załączonym CV.

Polega na wypełnieniu on-line formularza Deklaracji Członkowskiej (formularz dostępny tutaj) oraz dołączeniu do niego swojego CV.

Przyjęć do Towarzystwa dokonuje Zarząd PTBST podczas Zebrania Zarządu.

Do czasu otrzymania mailowego potwierdzenia przyjęcia do Towarzystwa bardzo prosimy o nie dokonywanie opłat składek członkowskich.

Za aktywnego członka Towarzystw uważa się osobę, której złożona Deklaracja Członkowska została zatwierdzona przez Zarząd podczas Zebrania Zarządu oraz, która dokonała opłaty członkowskiej na dany rok. 

Członkami PTBST mogą również zostać studenci Psychologii. W tym wypadku wystarczy wpisać w formularzu „student Psychologii” (rubryki: tytuł naukowy, miejsce pracy, stanowisko).

1.2. Dokonanie opłaty składki członkowskiej na dany rok

Po otrzymaniu mailowej informacji o przyjęciu do Towarzystwa możliwe jest dokonanie wpłaty składki członkowskiej. Opłata tytułem składki członkowskiej PTBST wynosi  100 zł na dany rok.

Składki na dany rok PTBST przyjmuje do końca sierpnia danego roku.

Składki można wpłacać na konto PTBST:

nr konta: 96 1160 2202 0000 0001 0782 4470

przelew należy zatytułować w następujący sposób:

„opłata członkowska za rok , rok + imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana opłata

2. Odnawianie członkostwa

Członkostwo w PTBST (oraz ESTSS) odnawiane jest co roku z chwilą dokonania opłaty składki członkowskiej.

Składkę członkowską na dany rok można wpłacać w terminie od 2.01 do 30.04 danego roku.

Część wpłaconej przez Państwa składki członkowskiej każdego roku odsyłana jest do ESTSS. W przypadku Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym składka ESTSS wynosi 7,5 Euro. Oznacza to, że od wpłaconej kwoty 80 zł PTBST każdego roku odsyła ww. kwotę jako składkę ESTSS dla danego członka w danym roku.

Opłacenie składki w okresie od 2.01 do 31.07 danego roku umożliwia uzyskanie przywilejów członkowskich PTBST oraz ESTSS w bieżącym roku.

Korzystanie z przywilejów członkowskich PTBST i ESTSS możliwe jest dzięki kodom dostępu do odpowiednich stron internetowych (www.ptbst.org.pl oraz www.estss.org)

Kody dostępu zmieniane są na początku każdego roku.

Kod dostępu aktywny w danym roku ważny jest do lutego roku następnego.

Po dokonaniu wpłaty składki członkowskiej, w okresie 1 miesiąca, Sekretariat PTBST wysyła do odpowiedniej osoby:

– kod dostępu umożliwiającymi logowanie się do zakładki „Members only” na stronie www.estss.org,

– kod dostępu umożliwiającymi logowanie się do zakładki „Tylko dla członków” na stronie www.ptbst.org.pl

Taka organizacja procedury odnawiania członkostwa gwarantuje nieprzerwany dostęp do materiałów zarezerwowanych dla członków PTBST oraz ESTSS (na odpowiednich stronach internetowych) w przypadku dokonania wpłaty składki członkowskiej z początkiem danego roku. Wpłaty dokonywane później wiązały będą się z zawieszeniem członkostwa skutkującym czasowym brakiem dostępu do materiałów zawartych na stronach internetowych.