Członkostwo

Za aktywnego członka Towarzystwa uważa się osobę, której wniosek o przyjęcie został zatwierdzony przez Zarząd i która opłaca składki członkowskie zgodnie z przyjętymi zasadami. 

Etapy nabywania praw członkowskich

1.1. Złożenie wniosku o przyjęcie (w formie listu motywacyjnego) wraz z CV i wysłanie go na adres kontakt.ptbst@gmail.com.

1.2. Zatwierdzenie członkostwa przez Zarząd PTBST.

Do czasu otrzymania mailowego potwierdzenia przyjęcia do Towarzystwa bardzo prosimy o nie dokonywanie wpłat składek członkowskich.

1.3. Opłacenie składki członkowskiej w wysokości 120 zł na konto:

96 1160 2202 0000 0001 0782 4470

W tytule przelewu należy wpisać „opłata członkowska za [rok, imię i nazwisko]”. Część składki członkowskiej (7,5 Euro) każdego roku odsyłana jest do ESTSS.

  1. Przywileje wynikające z członkostwa w PTBST

2.1. Uzyskanie kodu dającego dostęp do materiałów internetowych na stronie ESTSS www.estss.org.

Kod dostępu jest wysyłany w przeciągu miesiąca od opłacenia składki.

Kod z poprzedniego roku jest ważny do końca lutego roku bieżącego.

2.2. Korzystanie z preferencyjnych cen za szkolenia i warsztaty.

  1. Odnawianie członkostwa

Członkostwo w PTBST (oraz ESTSS) odnawiane jest z chwilą opłacenia składki najpóźniej do 30.04 danego roku. Nie dokonanie wpłaty bądź dokonanie jej później wiąże się w danym roku z zawieszeniem członkostwa i brakiem dostępu do materiałów na stronie ESTSS.