Kleindienst, N., Priebe, K., Petri, M., Hecht, A., Santangelo, P., Bohus, M., & Schulte-Herbrüggen, O. (2017). Trauma-related memories in PTSD after interpersonal violence: an ambulatory assessment study. European Journal Of Psychotraumatology, 8(1), 1409062

 

Traumatyczne wspomnienia w przebiegu PTSD  następstwie przemocy interpersonalnej – badania ambulatoryjne

Wprowadzenie: Badania ambulatoryjne (BA) są coraz częściej rekomendowane do diagnozowania zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD). Wcześniejsze prace tego rodzaju (BA) y nowych danych na temat roli traumatycznych wspomnień w etiologii PTSD, ale też ich wyniki nie były jednoznaczne,. Szczególnie wskaźnik częstości występowania wspomnień związanych z traumą (główny cel interwencji psychoterapeutycznych ) wahał się od 7.3 do 74.5 tygodniowo, co mogło wynikać ze zróżnicowania stosowanych metod badawczych w badaniach  ambulatoryjnych (BA). Cel badań: Celem niniejszej pracy było oszacowanie częstości wspomnień związanych z traumą u osób cierpiących na PTSD w związku z doświadczoną  przemocą interpersonalna   oraz określenie, czy  stwierdzona częstość wynika z zastosowanej metody badawczej. Metoda: W przypadku każdego z pacjentów z PTSD związane z  traumą wspomnienia były mierzone za pomocą dwóch wersji pomiarów ambulatoryjnych przy użyciu smartfonu. Pierwsza wersja pomiaru dotyczyła pomiaru związanych z traumą wspomnień za każdym razem, gdy tylko się pojawiły (event-base sampling: EBS). Druga metoda (time-based sampling; TBS) dotyczyła liczby związanych z traumą wspomnień w okresie ostatnich dwóch godzin. Liczby relacjonowane podczas bloku TBS były analizowane tak jak je relacjonowali uczestnicy badania lub ograniczano je do jednego na godzinę (rTBS).   Dodatkowo pomiar za pomocą smartfonu był wspomagany pomiarem kwestionariuszowym. Wyniki: Podczas gdy częstość występowania wspomnień związanych z traumą była wysoka w przypadku obu pomiarów , to jednak w ogromnej mierze zależała od metody  pomiaru: Mediana w przypadku  pomiaru EBS wyniosła 7 , a w przypadku rTBS : 6  dostarczyły istotnie niższych tygodniowych  wyników liczby związanych z traumą wspomnień  niż przy pomiarze TBS (mediana =49). Oznacza to, że  możliwość  relacjonowania w sposób nieograniczony liczby związanych z trauma wspomnień wyraźnie wpływa na wyniki.  Badanie kwestionariuszowe w następnej fazie (po monitorowaniu)  pozwoliło ustalić inne źródło rozbieżnych wyników.  Podczas gdy poczucie zakłócenia (feeling disruptwed)  przez pomiar z użyciem smartfona nie było związane z liczba zdarzeń relacjonowanych podczas EBS , poczucie zakłócenia  było związane ze wzrostem liczby  związanych  z trauma wspomnień  podczas TBS i  rTBS. Konkluzje. Metoda  pomiaru w sposób istotny wpływa na zarejestrowaną  częstość występowania wspomnień związanych z traumą . Przyszłe badania powinny wyjaśnić  czy inne zmienne (np. subiektywny poziom dystresu związany z intruzywnymi wspomnieniami),  mogą w mniejszym stopniu wiązać się z metodą pomiaru.

Słowa kluczowe: Pomiar ambulatoryjny; wykorzystanie seksualne w dzieciństwie; trafność ekologiczna; intruzja; pamięć; zaburzenie po stresie traumatycznym, trauma, przemoc.

Name of translator: Marcin Rzeszutek, Faculty of Psychology, University of Warsaw; collaboration: M. Lis-Turlejska, SWPS University

 

Oryginalny abstrakt:

Background: Ambulatory assessment (AA) is increasingly recommended for assessing symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD). Previous AA studies provided new insights into the phenomenology of trauma-related memories, but also divergent findings. Notably, the range of trauma-related memories (a major target of psychotherapeutic interventions) reported in AA studies was as wide as 7.3 to 74.5 per week which might result from different methods used in these studies. Objective: We aimed at assessing the frequency of trauma-related memories in PTSD related to interpersonal violence and investigated whether this frequency is dependent upon the method. Method: For each patient trauma-related memories were assessed using two variants of smartphone-based AA: (1) Event-based sampling (EBS), i.e. participants entered data on each intrusive memory as it occurred; (2) Time-based sampling (TBS), i.e. participants reported the number of trauma-related memories they had experienced during the last two hours after they had been alerted by the smartphone. The numbers reported during the TBS-block were either analysed as reported by the participants or restricted to one per hour (rTBS). The impact of smartphone-assessments on trauma-related memories was assessed during a post-monitoring questionnaire. Results: While trauma-related memories were frequent across assessments, the methodology had a huge impact on the numbers: EBS (median = 7) and rTBS (median = 6) yielded significantly lower weekly numbers of intrusive trauma-related memories than TBS (median = 49). Accordingly, the possibility to report unrestricted numbers of trauma-related memories clearly impacted the results. The post-monitoring questionnaire identified another source for the divergent findings: while feeling disrupted by the smartphone-assessments was unrelated to the numbers reported during EBS, feeling disrupted was related to an increase of trauma-related memories during TBS and rTBS. Conclusions: The method clearly impacts the recorded number of trauma-related memories. Future research should clarify whether other variables (e.g. the subjective stress related to intrusive memories) are less dependent on the methodology.
Keywords: Ambulatory assessment; childhood sexual abuse; ecological momentary assessment; intrusion; memory; posttraumatic stress disorder; trauma; violence