Bub, K., & Lommen, M. J. (2017). The role of guilt in Posttraumatic Stress Disorder. European Journal Of Psychotraumatology, 8(1), 1407202.

Rola poczucia winy w zaburzeniu po stresie traumatycznym (PTSD)

Wprowadzenie: Istnieje więcej danych wskazujących  na ze emocjonalny profil zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) może być bardziej zróżnicowany dotychczasowo zakładano. Experimental research is needed in order to expand the understanding of underlying processes driving the development of PTSD. Choć PTSD tradycyjnie zaliczane było do zaburzeń lękowych, to jednak przybywa prac empirycznych uwydatniających rolę innych emocji w rozwoju tego zaburzenia. Potrzeba jednak więcej badań eksperymentalnych, aby rozszerzyć rozumienie procesów leżących u podłoża rozwoju PTSD. Cel: Celem niniejszej pracy było eksperymentalne przetestowanie związanego ze stresorem  poczucia winy na występowanie symptomatologii PTSD. Metoda: W badaniu brała udział grupa studentów, która była eksponowana na stresor w postaci manipulacji eksperymentalnej dotyczącej indukowania badanym winy za rzekome zniszczenie komputera oraz utratę bazy danych. Badani byli albo personalnie obwiniani za to wydarzenie (grupa eksperymentalna) lub też mówiono im, że to nie ich wina, ale problem natury technicznej (grupa kontrolna). Poziom poczucia winy, jak również nasilenie towarzyszących temu wydarzeniu intruzji badana za pomocą 1-dniowego, komputerowego badania dzienniczkowego. Wyniki: Manipulacja eksperymentalna okazała się skuteczna, gdyż poziom poczucia winy był istotnie wyższy w grupie eksperymentalnej oraz był również istotnie powiązany z nasileniem intruzji. Konkluzje: Wyniki niniejszych badań laboratoryjnych  wskazują, że uczucia winy mogą prowadzić do zwiększenia symptomatologii PTSD wspierając pogląd że poczucie winy doświadczane jako reakcja na traumatyczne zdarzenie może być częścią przyczynowego  mechanizmu prowadzącego do rozwoju PTSD.

Słowa kluczowe: trauma, PTSD, intruzje, emocja, dystres, poczucie winy

Name of translator: Marcin Rzeszutek, Faculty of Psychology, University of Warsaw; collaboration: M. Lis-Turlejska, SWPS University

Oryginalny abstrakt:

Background: A growing body of evidence supports the notion that the emotional profile of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) may be more diverse than traditional accounts presume. PTSD’s image as an anxiety-based disorder is undergoing change as the significance of other emotions in its development becomes more evident. Experimental research is needed in order to expand the understanding of underlying processes driving the development of PTSD. Objective: Experimentally test the influence of stressor-related guilt on the occurrence of PTSD symptomatology. Method: A non-clinical student sample faced an analogue trauma, a stressor in the form of a computer crash and related loss of data. We either personally blamed participants for causing the incident (blame group) or told them that it was a technical failure and therefore not their fault (no-blame group). Levels of guilt before and after the incident as well as number and associated distress of incident-related intrusions were assessed using a one-day diary and compared between groups. Results: The guilt manipulation was successful: feelings of guilt significantly increased in the blame group but not in the no-blame group. Furthermore, the blame group showed a significantly higher number of intrusions and associated distress compared to the no-blame group at one-day follow-up. Conclusions: These laboratory findings indicate that feelings of guilt may lead to increased PTSD symptomatology, supporting the view that guilt experienced in reaction to a traumatic event may be part of a causal mechanism driving the development of PTSD.
Keywords: PTSD; Trauma; distress; emotion; guilt; intrusions