Schnyder, U., Schäfer, I., Aakvaag, H. F., Ajdukovic, D., Bakker, A., Bisson, J. I., & … Olff, M. (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal Of Psychotraumatology, 8 (Suppl 7), 1-5.

Globalna współpraca w obszarze psychotraumatologii

Trauma jest zjawiskiem globalnym. Ogromna większość problemów związanych z różnorodnymi chorobami psychicznymi dotyczy mieszkańców krajów nisko- i średnio-rozwiniętych, przechodzących polityczne, ekonomiczne lub kulturowe transformacje lub borykających  się z problemami przymusowej imigracji. Wyżej wspomniany problemy ze zdrowiem psychicznym powstają często jako konsekwencja doświadczenia zdarzeń traumatycznych, takich jak wojny, masowe akty przemocy, klęski żywiołowe czy wypadki. Biorąc powyższe pod uwagę Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Stresem Traumatycznym (the International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS utworzyło  Globalną Inicjatywę mająca na celu zwrócenie większej uwagi opinii publicznej na problemy związane z traumą. Jako część tej inicjatywy reprezentanci ośmiu profesjonalnych organizacji aktywnych w dziedzinie traumatycznego stresu utworzyli  Globalną Współpracę (Global Collaboration). Ta grupa   postanowiła skoncentrować  się przede wszystkim na problematyce wykorzystania i zaniedbania w dzieciństwie. Zebrano wytyczne z całego świata, tworząc podstawy do syntetycznych podstawowych zasad prewencji i leczenia, które  mogłyby  dostosowane do specyficznych kontekstów kulturowych. W rezultacie opracowano dokument: „Internetową Informację na temat Wykorzystania i Zaniedbania w Dzieciństwie” ( “Internet information on Childhood Abuse and Neglect” (iCAN)”, zawierający wytyczne  (guidelines) dla dla wszystkich tych, którzy doświadczyli traumy wykorzystania i zaniedbania w dzieciństwie, jak również dla ich bliskich . Te wytyczne są obecnie opracowane w ośmiu językach i są bezpłatnie dostępne na stronach internetowych ISTSS.  Drugim osiągnięciem wspomnianej powyżej, Globalnej Współpracy miedzy tymi organizacjami jest walidacja narzędzia samoopisowego „The Computerized Childhood Attachment and Relational Trauma Screen (CARTS), przeznaczonego do pomiaru występowania maltretowania w dzieciństwie. Narzędzie to zostało przetłumaczone na wiele języków, włączając w to chorwacki, duński, francuski, gruziński, niemiecki, włoski, japoński, norweski, rosyjski i hiszpański Obecnie planowane jest badanie mające na celu zebranie  normalizacyjnych odpowiedzi na ten kwestionariusz  i przeprowadzenie międzykulturowych porównań.  Sukcesy wyżej wspomnianej Globalnej Inicjatywy   można widzieć jako jako zachęcający krok w kierunku stworzenia globalnej struktury w dziedzinie badań nad traumatycznym stresem.

Słowa kluczowe: Trauma, globalna współpraca, wykorzystanie i zaniedbanie w dzieciństwie, CARTS, zdrowie psychicznej wśród uchodźców.

Name of translator: Marcin Rzeszutek, Faculty of Psychology, University of Warsaw

 

Oryginalny abstrakt:

Trauma is a global issue. The great majority of the global burden of disease arising from mental health conditions occurs in low- and middle-income countries (LMICs), among populations in political, economic, and/or cultural transition and those struck by forced migration. These mental health problems frequently arise as a result of traumatic events that adversely affect adults, children, and families, including war, mass violence, natural disasters, and accidents. In response to this, the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) launched the Global Initiative to have a stronger global impact on trauma-related issues. As part of this initiative, the Global Collaboration was established by representatives of eight professional organizations active in the field of traumatic stress. The group decided to focus on childhood abuse and neglect as its first collaboration. They collected guidelines worldwide, providing the basis for a synthesized core guide for prevention and treatment that can be customized for specific cultural contexts. The resulting ‘Internet information on Childhood Abuse and Neglect’ (iCAN) is a comprehensive guide for adults who have been affected by childhood abuse and neglect, as well as for the survivors’ significant others. It is currently provided in eight languages, and is freely available at the homepage of ISTSS and other websites. A second achievement of the Global Collaboration is the validation of the Computerized Childhood Attachment and Relational Trauma Screen (CARTS), a self-report measure designed to measure occurrences of childhood maltreatment, and its translation into multiple languages, including Croatian, Dutch, French, Georgian, German, Italian, Japanese, Norwegian, Russian, and Spanish. A study is currently planned to collect normative responses to the questionnaire, and to conduct cross-cultural comparisons. The Global Collaboration’s success may be seen as an encouraging step towards a truly global structure in the field of traumatic stress.
Keywords: trauma, global collaboration, childhood abuse and neglect, CARTS, refugee mental health