Autorzy: Dalgleish T., Rolfe J., Golden A.M., Dunn B.D. i Barnard P.J. (2008).

Journal of Abnormal Psychology, 117, 236–241.

PL

Zmniejszona pamięć konkretów wspomnień autobiograficznych wywoływanych przez słowne podpowiedzi w Teście Pamięci Autobiograficznej (Autobiographical Memory Test – AMT) jest związana z nasileniem stresu potraumatycznego wśród osób, które doświadczyły traumy. Teoretyczne rozważania dotyczące dominujących wpływów na to zjawisko koncentrują się na kwestii regulacji afektu, zgodnie z którą osoby doświadczające większego dystresu w większym stopniu unikają konkretów osobistych informacji, oraz na kwestii ograniczonej kontroli wykonawczej, gdzie zwiększony dystres jest związany z nieumiejętnością odrzucenia niewłaściwie uogólnionych odpowiedzi w teście AMT. Prezentowane badanie miało na celu porównanie tych dwóch poglądów w projekcie korelacyjnym, przy użyciu odwrotnej wersji testu AMT (AMT-R), gdzie zadaniem uczestników, którzy doświadczyli ekspozycji na traumę (N = 36), było przywoływanie ogólnych wspomnień z przeszłości, a unikanie konkretów.  Nacisk na rolę regulacji afektywnej pozwalał przewidywać, że poziom dystresu będzie związany ze zmniejszoną szczegółowością wspomnień (jak w standardowej wersji testu AMT), podczas gdy nacisk na rolę kontroli wykonawczej pozwalał przewidywać odwrotną relację. Uzyskane dane przemawiają na korzyść koncepcji związanej z regulacją afektu, gdzie zwiększone nasilenie PTSD jest związane z zaburzonym przywoływaniem konkretów wspomnień.

EN

Reduced specificity of autobiographical memories retrieved to word cues on the Autobiographical Memory Test (AMT) is associated with increased posttraumatic stress in traumatized samples. Theoretical debates concerning the dominant influences on this effect have focused on affect regulation, whereby specific personal information is avoided more by those experiencing greater distress, versus compromised executive control, whereby increased distress is associated with an inability to set aside inappropriately general responses on the AMT. The present study compared these 2 views in a correlational design using a reversed version of the AMT (the AMT-R) for which trauma-exposed participants (N=36) had to generate general memories from the past and avoid specific memories. An emphasis on the role of affect regulation would predict that distress would be associated with reduced specificity (as in the standard AMT), whereas emphasis on the role of executive control would predict that this relationship would be reversed. The data supported the affect regulation account, with greater posttraumatic stress being associated with reduced memory specificity.