Autorzy:  Breslau N. i Anthony J.C. (2007).

Journal of Abnormal Psychology, 116, 607–611. 

PL

Autorzy badają zależność pomiędzy dwoma odrębnymi, ale powiązanymi ze sobą odkryciami z dziedziny epidemiologii zespołu stresu pourazowego (PTSD): większe ryzyko wystąpienia PTSD w następstwie przeżytego zdarzenia traumatycznego u kobiet, oraz zjawisko uwrażliwienia poprzez wcześniejsze doświadczenie traumatyczne na rozwinięcie się PTSD jako reakcji na kolejną traumę. Dane pochodzą z reprezentatywnej próby 1698 młodych dorosłych z dużego miasta w USA. Analizy prowadzone były na grupie osób, które doświadczyły ekspozycji na zdarzenie traumatyczne. Ryzyko powstania PTSD w następstwie traumy o charakterze przemocy u kobiet było wyższe niż u mężczyzn. Jeśli doświadczenie traumy o charakterze przemocy poprzedzało doświadczenie kolejnej traumy o innym charakterze, ryzyko rozwinięcia się PTSD w następstwie tej późniejszej traumy zdecydowanie wzrastało u kobiet (relative risk = 4,9) – czego nie zaobserwowano u mężczyzn. Względne ryzyko (relative risk) było u kobiet istotnie wyższe niż u mężczyzn. Te odkrycia sugerują, że trauma o charakterze przemocy wywołuje u kobiet reakcję PTSD – zarówno bezpośrednio, jak też czyniąc je bardziej wrażliwymi na efekty kolejnej traumy, nawet takiej o mniejszej randze (o innym charakterze).

EN

The authors examine the relationship between 2 separate but interrelated findings in the epidemiology of posttraumatic stress disorder (PTSD): women’s greater PTSD risk following traumatic events and the sensitizing effects of a prior trauma on the PTSD response to  a subsequent trauma. Data come from a representative sample of 1,698 young adults from a large U.S. city. Analysis was conducted on the subset exposed to  traumatic events. Women’s risk for PTSD following assaultive violence was higher than men’s. When assaultive violence preceded a later nonassaultive trauma in women, there was an increased risk (relative risk = 4.9) for PTSD, which was not observed in men. The relative risk estimate in women was significantly higher than in men. These findings suggest that assaultive violence elicits women’s PTSD response directly and by sensitizing them to the effects of subsequent traumatic events of lesser magnitude.