Autorzy: Orth U., Cahill S.P., Foa E.B. i Maercker A. (2008).

PL

U osób, które doświadczyły ekspozycji na traumę, nasilenie objawów zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) jest silnie skorelowane z gniewem. Autorzy wykorzystali dane z dwóch badań podłużnych, prowadzonych odpowiednio wśród 282 i 218 ofiar przestępstw, aby zbadać kolejność w czasie wystąpienia gniewu i objawów PTSD w wyniku doznanej przemocy. Analiza regresji wykazała, że symptomy PTSD są predykatorem poziomu występującego w dalszej kolejności gniewu, ale gniew nie jest predykatorem dla wystąpienia objawów PTSD. Testowanie alternatywnych modeli (model wspólnego czynnika, model niemierzonej trzeciej zmiennej), które mogłyby wykazać fałszywość tej relacji, tylko wzmocniły zaufanie do wyników analizy regresji. Dalsze analizy sugerowały, że występowanie luminacji jest mediatorem dla objawów PTSD i gniewu.

EN

Among trauma-exposed individuals, severity of posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms is strongly correlated with anger. The authors used 2 longitudinal data sets with 282 and 218 crime victims, respectively, to investigate the temporal sequence of anger and PTSD symptoms following the assault. Cross-lagged regression analyses indicated that PTSD symptoms predicted subsequent level of anger, but that anger did not predict subsequent PTSD symptoms. Testing alternative models (common factor model, unmeasured 3rd variable model) that might account for spuriousness of the relation strengthened confidence in the results of the cross-lagged analyses. Further analyses suggested that rumination mediates the effect of PTSD symptoms on anger.