Barańczuk, U., & Zawadzki, B. (2013). Temperament, poznawcza regulacja stanów afektywnych oraz poziom nastroju w zaburzeniu stresowym pourazowym (PTSD). Psychologia-Etologia-Genetyka, 28, 97-114.

Beisert, M. (2003). Wykorzystanie seksualne-warunki powstania traumy. Seksuologia Polska, 1(2), 83-90.

Bielecka, U. (2012). Mity na temat zdrowej i patologicznej żałoby. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 12(1), 62-66.

 Borys, B., & Majkowicz, M. (1999). Zmiana obrazu siebie u ofiar pożaru hali Stoczni Gdańskiej.„. Przegląd Psychologiczny, 42, 1-2.

 Bossini, L., Casolaro, I., Caterini, C., Koukouna, D., Fortini, V., Cecchini, F., & Fagiolini, A. (2013). Błędy popełniane w diagnostyce zaburzenia stresowego pourazowego–problem nakładania się objawów tego zaburzenia i depresji. Psychiatr. Pol, 47(6), 1051-1063.

Bratkiewicz, A. (2005). Lis-Tulejska M.: Depresja po traumie. Porównanie przebiegu depresji i pacjentów o zróżnicowanym stopniu ekspozycji na traumę. Studia Psychologiczne, 43, 23-35.

Dąbkowska, M. (2007). Ocena wybranych funkcji poznawczych u ofiar przemocy domowej. Psychiatria Polska, 41(6).

Dąbkowska, M. (2007). Pamięć a trauma w wyniku przemocy w bliskich związkach. Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej, 7, 1.

Dąbkowska, M. Ocena występowania objawów PTSD za pomocą skali wpływu zdarzeń (IES) w grupie ofiar przemocy domowej. MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES, 35.

 Drapała, I., & LisTurlejska, M. (2013). Znaczenie społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej w przebiegu zaburzenia po stresie traumatycznym.

 Ewa, W., & Bartosz, W. (2010). Wykorzystanie danych panelowych w psychologicznych badaniach podłużnych na przykładzie oceny dynamiki uwarunkowań objawów PTSD. Psychologia-Etologia-Genetyka, 22, 63-77.

Gawinecka, M., Łucka, I., & Cebella, A. (2008). Pamięć zdarzeń traumatycznych. Psychiatria, 5(2), 65-69.

Gędzior, J. S., & DePry, D. R. (2013). Opieka nad chorym weteranem–obraz systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Departamencie Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych. Psychiatr. Pol, 47(6), 1077-1086.

Gulcz, M., & Polak, M. (2002). Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu wybranych zaburzeń lękowych: zespołu lęku napadowego i PTSD1. Nowiny Psychologiczne,(2), 29, 49.

 Hanć, T. (2011). Neuroobrazowe efekty poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych. Psychiatria Polska, 45(6).

 Holiczer, A., Gałuszko, M., & Cubała, W. J. (2007). Zaburzenie stresowe pourazowe-opis ewolucji koncepcji zaburzenia i podejœść terapeutycznych. Psychiatria, 4(1), 25-32.

 Justyna, R. (2009). Wsparcie rodzinne a psychologiczne nastepstwa traumatycznego stresu. Psychologia-Etologia-Genetyka, 20, 31-49.

Koniarek, J., Dudek, B., & Szymczak, M. (2000). Kwestionariusz do pomiaru zespołu zaburzeń po stresie urazowym (K-PTSD)–zastosowanie PTSD-Interview CH. Watsona i jego pracowników w badaniach grupowych. Review of Psychology, 43(2), 205-216.

Kotlicka-Antczak, M., & Rabe-Jabłońska, J. (2008). Trauma okresu rozwojowego jako czynnik ryzyka rozwoju zaburzeń psychotycznych. Część I. Rozpowszechnienie zjawiska, problemy metodologiczne w badaniach naukowych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 8(2), 66-75.

 Lis-Turlejska, M., Szumiał, S., & Okuniewska, H. (2012). Aktualny poziom objawów stresu potraumatycznego w próbie osób, które w dzieciństwie przeżyły II wojnę światową. Psychiatr. Pol, 46(2), 145-156.

 Łucka, I., & Nowak, P. (2014). Włosy babci–trauma transgeneracyjna. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14(2), 89-94.

Murawiec, S., & Urlić, I. (2014). Wojna i trauma psychiczna. Przebaczenie i pojednanie. Psychiatria, 11(2), 133-134.

 Nowak, P., & Łucka, I. (2014). Młody Polak po doświadczeniach wojennych. Siła transgeneracyjnej transmisji traumy. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14(2), 84-88.

 Ogińska-Bulik, N.  (2010). Doświadczanie sytuacji traumatycznych a zjawisko potraumatycznego rozwoju u młodzieży. Psychologia Rozwojowa, 15(3), 33-42.

 Ogińska-Bulik, N. Rola duchowości w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi Psychiatria i Psychoterapia 2014; tom 10, 3, 3-16

Ogińska-Bulik, N., & Kwarta, P. (2012). Rozwój potraumatyczny u dzieci i młodzieży–ofiar wypadków drogowych. Rola wsparcia społecznego. Pediatria Polska, 87(6), 552-559.

Ogińska-Bulik, N., & Langer, I. (2007). Osobowość typu D i strategie radzenia sobie ze stresem a nasilenie objawów PTSD w grupie strażaków.„. Medycyna Pracy, 58(4), 307-316.

 Popiel, A. (2014). Terapia poznawcza poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD. (Polish). Psychiatria Polska, 48(3), 615.

Popiel, A. (2014). Terapia poznawcza poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD. Psychiatr. Pol, 48(3), 615-625.

Potoczek, A. (2009). Zespól lęku napadowego i płeć chorych a obecność doznanych urazów psychicznych. (Polish). Psychiatria Polska, 43(5), 571.

Rzeszutek, M. (2011). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania objawów traumy u kobiet i mężczyzn zakażonych wirusem HIV. Psychologia-Etologia-Genetyka, (23), 45-62.

 Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej. Nowiny Psychologiczne, 2, 51-66.

Skotnicka, J. (2013). Analiza zaburzeń polskich żołnierzy po stresie traumatycznym po powrocie z misji stabilizacyjnej w Iraku. Psychiatr. Pol, 47(6), 1065-1075.

Skrzypska, N., & Suchańska, A. (2011). Uraz seksualny jako czynnik ryzyka zaburzeń doświadczania własnej cielesności. Seksuologia Polska, 9(2), 51-56.

 Sobański, J. A., Klasa, K., Cyranka, K., Miildner-Nieckowski, Ł., Dembińska, E., Rutkowski, K., & … Mielimąka, M. (2014). Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta. (Polish). Psychiatria Polska, 48(4), 739.

Strelau, J., Zawadzki, B., Oniszczenko, W., & Sobolewski, A. (2002). Kwestionariusz PTSD–wersja czynnikowa (PTSD-C): konstrukcja narzędzia do diagnozy głównych wymiarów zespołu stresu pourazowego. Przegląd Psychologiczny, 45, 149-176.

Szwajca, K. (2014). Sprężystość (resilience) i odpowiedzi na doświadczenia urazowe – fascynujący i trudny obszar badań. Psychiatria Polska, 48(3), 563

Szymańska-Pytlińska, M., & Chodecka, A. (2014). Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka–ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 72-93.

Śpila, B., Makara, M., Chuchra, M., & Grzywa, A. (2005). Polska adaptacja Inwentarza Wczesnej Traumy (ETI). Wiadomosci. Psychiatryczne, 8(1), 19-24.

Tomalski, R. (2007). Trauma i dysocjacja w zaburzeniach jedzenia. Psychoterapia, 2, 17-27.

van der Hart, O., Groenendijk, M., Gonzales, A., Mosquera, D., & Solomon, R. (2015). Dysocjacja osobowości a terapia EMDR w zaburzeniach wynikających ze złożonej traumy: możliwości zastosowania w fazie stabilizacji. Journal of EMDR Practice and Research, 9(2), 79E-93E.

Waszkowska, M., & Merecz, D. (2006). Psychologiczne skutki uczestnictwa w wypadkach drogowych–wyzwanie dla zdrowia publicznego. Medycyna Pracy, 57(5), 479-484.

 Zadworna-Cieślak, M., & Ogińska-Bulik, N. (2013). Percepcja postaw rodzicielskich a osobowy wzrost po traumie u dzieci i młodzieży–ofiar wypadków drogowych. Psychologia Rozwojowa, (18/1), 57-68.

 Zawadzki, B., & Strelau, J. (2008). Zaburzenia pourazowe jako nastepstwo kataklizmu Nauka 2, 47-55.

Zawadzki, B., Popiel, A., Cyniak-Cieciura, M., Jakubowska, B., & Pragłowska, E. (2015). Diagnoza pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) za pomocą ustrukturalizowanego wywiadu klinicznego SCID-I. Psychiatr. Pol, 49(1), 159-169.

Zawadzki, B., Strelau, J., Bieniek, A., Sobolewska, A., & Oniszczenko, W. (2002). Kwestionariusz PTSD-wersja kliniczna (PTSD-K): konstrukcja narzędzia do diagnozy zespołu stresu pourazowego. Przegląd Psychologiczny, (45).

Zawadzki, B., Strelau, J., Kobyłka, E., Orkiszenko, W., Pawłowski, P., & Sobolewski, A. (2002). Współwystępowanie objawów zespołów stresu pourazowego (PTSD) w rodzinach powodzian: trauma, temperamenty i indukowanie rodzinne. Psychologia, Etologia, Genetyka, (6), 7-34.

Zdankiewicz- Ścigała, E. (2004). Jednostka w obliczu traumy. Analiza wybranych mechanizmόw radzenia sobie z doświadczeniem traumatycznym. Kolokwia Psychologiczne, 12, 191-217.

Zięba, M., Czarnecka-van Luijken, J., & Wawrzyniak, M. (2010). Nadzieja podstawowa i wzrost potraumatyczny. Studia Psychologiczne, 49(1), 109-120.

Żebrowski, M. R., Krucka, A., Lipiec, P., & Markuszewski, L. (2003, December). Związek zespołu zaburzeń wywołanych stresem pourazowym (PTSD) z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Cardiovascular Forum (Vol. 9, No. 1, pp. 27-26). Via Medica Medical Publishers.