Journal of Traumatic Stress, 23, 403-407.

Analizowano związek opisywanych przez dzieci i opiekunów zachowań rodzicielskich oraz opisywanych przez opiekunów własnych symptomów z symptomami przejawianymi przez dzieci po wystąpieniu potencjalnie traumatycznego zdarzenia (potentially traumatic event, PTE). W badaniu uczestniczyła grupa 91 dzieci. Opisywane przez dzieci wrogie i karzące postawy rodzicielskie były wyraźnym predyktorem zespołu stresu pourazowego (PTSD) u dzieci, internalizacji symptomów i przystosowania u dzieci. Symptomy traumy doświadczane przez opiekunów były predyktorami opisywania przez nich symptomów PTSD u dzieci, internalizacji i eksternalizacji symptomów, ale nie były predyktorem opisywanych przez dzieci symptomów. Szczególny nacisk położony został na opis wniosków dotyczących pomiaru i interwencji następujących po ekspozycji na PTE.