Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 480-489.

W przeprowadzonym badaniu dokonano analizy wpływu rasy na przebieg terapii zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD). W badaniu udział wzięły 94 kobiety pochodzenia afroamerykańskiego oraz 214 białych kobiet, wszystkie będące ofiarami przemocy (interpersonal violence). Uczestniczki brały udział w dwóch, prowadzonych sekwencyjnie i w sposób ciągły, badaniach analizujących skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej wykorzystywanej w leczeniu PTSD. W każdym z badań uczestniczki w sposób losowy przydzielone zostały do jednego z trzech warunków. W badaniu pierwszym dokonano porównania warunków treningu przetwarzania poznawczego (cognitive processing therapy), przedłużonej ekspozycji (prolonged exposure) oraz terapii odroczonej (delayed treatment). W badaniu drugim dokonano porównania warunku terapii przetwarzania poznawczego z warunkami zawierającymi osobno jej elementy składowe: terapię poznawczą i relacje pisemne (written accounts). Pomiar PTSD uczestniczek badania dokonywany był przy pomocy Clinician Administered PTSD Scale, Structure Clinical Interview for DSM-IV oraz miar samoopisowych. Rezultaty przeprowadzonych analiz wykazały, że kobiety pochodzenia afroamerykańskiego istotnie częściej niż kobiety białe rezygnowały z terapii przed jej zakończeniem (45% vs. 73%, p<0,001), różnica ta pozostała istotna statystycznie po dokonaniu kontroli poziomu wykształcenia i dochodów respondentek. Pomimo zaobserwowanych różnic rasowych dotyczących częstotliwości przerywania terapii przed jej ukończeniem analizy przeprowadzone dla próby z zamiarem wyleczenia (intent-to treat) nie ujawniły różnic rasowych w rezultatach osiąganych przez respondentki na miarach PTSD. Brak różnic rasowych dotyczących rezultatów terapii, pomimo wystąpienia różnic rasowych w liczbie osób rezygnujących z leczenia przedwcześnie, może być wyjaśniony znacznym spadkiem ilości odczuwanych symptomów w grupie afroamerykanek, które zrezygnowały z terapii w porównaniu do kobiet białych, które zrezygnowały z terapii. W artykule dokonano też analizy możliwych praktycznych zastosowań uzyskanych rezultatów w celu likwidacji barier socjokulturowych.