Neuroscience, 168, 670-679.

Rezultaty poprzednich badań przeprowadzonych w grupie pacjentów z ciężkim zaburzeniem po stresie traumatycznym (PTSD) wykorzystujących obrazowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) wskazywały, że reakcje ciała migdałowatego powstające w odpowiedzi na obrazy neutralne emocjonalnie były wyolbrzymione (Hendler, T., Rotshtein, P., Yeshurun, Y., Weizmann, T., Kahn, I., Ben-Bashat, D., Malach, R. i Bleich, A. (2003). Neuroimage, 19, 587-600). W opisywanym badaniu wykorzystującym fMRI testowano hipotezę, zgodnie z którą reakcje ciała migdałowatego są nasilone nie tylko w odpowiedzi na obrazy negatywne, ale również w odpowiedzi na obrazy neutralne w zależności od stopnia nasilenia zaburzenia u pacjentów z łagodnymi symptomami (mild symptoms) i u osób, u których symptomy nie wystąpiły. W badaniu uczestniczyło 20 osób będących ofiarami napadu na bank, pośród których znalazło się 10 osób przejawiających łagodne symptomy PTSD i 10 osób nie przejawiających symptomów (grupa kontrolna). Uczestnicy badania wykonywali zadanie wzrokowo-uwagowe (visuo-attentional task), podczas którego obserwowali obrazy neutralne oraz obrazy nacechowane emocjonalnie negatywne. W grupie kontrolnej zaobserwowano silniejsze reakcje ciała migdałowatego w odpowiedzi na obrazy negatywne w porównaniu do obrazów neutralnych. Z kolei w grupie pacjentów z PTSD zaobserwowano reakcje ciała migdałowatego o wysokim nasileniu zarówno w odpowiedzi na obrazy neutralne, jak i nacechowane emocjonalne. W grupie pacjentów z PTSD nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy oboma warunkami eksperymentalnymi. W całej badanej grupie zaobserwowano korelacje pomiędzy natężeniem symptomów PTSD, parametrami wykonania zadania (task performance) i aktywacją ciała migdałowatego podczas przetwarzania bodźców neutralnych. Uzyskane rezultaty sugerują, że reakcje ciała migdałowatego i selektywność odpowiedzi emocjonalnej na bodźce neutralne są podwyższone w zależności od natężenia zaburzenia u pacjentów z łagodnymi symptomami PTSD.