American Journal of Psychiatry, 167, 95-101.

Autorzy przeprowadzili badanie mające na celu opis następującego w czasie osłabienia symptomów zespołu stresu pourazowego (PTSD) i zaburzenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych w grupie kobiet poddanych leczeniu w związku z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Uczestniczkami badania były 353 kobiety w sposób losowy przydzielone do odbycia trwającej 12 sesji grupowej terapii skoncentrowanej na traumie lub do odbycia 12 sesji grupowych zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Pomiaru wskaźników natężenia PTSD oraz używania substancji psychoaktywnych dokonywano zarówno w trakcie leczenia, jak i w tydzień, 3, 6 i 12 miesięcy po jego zakończeniu. W celu zbadania następującego w czasie spadku nasilenia PTSD oraz spadku nasilenia symptomów nadużywania substancji psychoaktywnych podczas fazy leczenia w czterech wyodrębnionych grupach (brak odpowiedzi, odpowiedź na używanie substancji psychoaktywnych, odpowiedź na PTSD, odpowiedź globalna [spadek nasilenia PTSD i spadek używania substancji psychoaktywnych]) wykorzystano ciągły model Markowa (continuous Markov model). W celu zbadania powyższych zależności po zakończeniu leczenia wykorzystano zgeneralizowany model liniowy. Wraz z upływem czasu badane wykazujące brak odpowiedzi, odpowiedź na używanie substancji psychoaktywnych oraz odpowiedź globalną miały tendencje do utrzymywania się w tych samych kategoriach klasyfikacyjnych. Osoby początkowo wykazujące odpowiedź na PTSD z czasem miały tendencje do przechodzenia do kategorii odpowiedzi globalnej, wskazując że utrzymujący się spadek nasilenia PTSD był związany z późniejszym spadkiem nasilenia używania substancji psychoaktywnych. Terapia skoncentrowana na traumie okazała się istotnie statystycznie bardziej skuteczna w porównaniu do edukacji zdrowotnej w uzyskiwaniu spadku nasilenia używania substancji psychoaktywnych jedynie w grupie kobiet, które początkowo charakteryzowały się wysokim nasileniem używania substancji psychoaktywnych i u których nastąpił istotny spadek nasilenia PTSD. Uzyskane dane pozwalają na przypuszczenie, że spadek nasilenia PTSD prowadził do spadku nasilenia używania substancji psychoaktywnych. Uzyskano mało danych wskazujących, że spadek nasilenia używania substancji psychoaktywnych powodował spadek nasilenia PTSD. Uzyskane w badaniu rezultaty potwierdzają założenia modelu radzenia sobie z symptomami PTSD poprzez samo leczenie (self-medication model) oraz stanowią empiryczne podstawy dla podejmowania zintegrowanych interwencji służących obniżeniu nasilenia używania substancji psychoaktywnych w grupie pacjentów z ciężkimi symptomami.